Navigation

Update Buurtpreventie Oosterhout Juni 2019

14 juni 2019

Het bestuur van buurtpreventie Oosterhout (BPO) heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten en we waren druk doende met:

 

 • de veiligheidsmarkt te organiseren,
 • het bijwonen van de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd bij de brandweer,
 • meepraten met het college van B&W over de ‘Visie en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019’,
 • het maken van een digitale enquête voor de buurtpreventieteams,
 • verbeteren van onze site,
 • opzetten van een nieuwsbrief.

 

Naast dit werk voor BPO zijn de bestuursleden natuurlijk ook actief voor hun eigen wijk. Door het vele werk zien we geen mogelijkheid om de voorjaarsbijeenkomst te organiseren. Dit wil niet zeggen dat we deze bijeenkomst met jullie niet belangrijk vinden, maar het werk achter de schermen momenteel is net even iets meer noodzakelijk voor het verbeteren, verspreiden en verankeren van buurtpreventie in Oosterhout. In oktober zullen we de najaarsbijeenkomst organiseren. Voorafgaand aan deze avond, krijgen alle teams bijtijds een uitnodiging met meer details, een enquête en programma.

 

Terugblik veiligheidsmarkt 6 april 2019
We keken in de bestuursvergadering van afgelopen week terug op een zeer geslaagde veiligheidsmarkt. Met name door er vooraf veel aandacht aan te besteden in de pers, langs de kant van de weg en in de media, overtrof het bezoekersaantal al onze verwachtingen. We hebben ruim 1000 bezoekers mogen begroeten in theater De Bussel. De markt werd geopend door Burgemeester Buijs en Teamchef Naaktgeboren. We hebben veel positieve verhalen gehoord van zowel bezoekers als deelnemende standhouders. Ze hebben tijdens de markt hun netwerk kunnen verbreden en uitbreiden. Onze lokale omroep de ORTS heeft tijdens de beurs haar twee uur durende radiouitzending volledig gewijd aan buurtpreventie in Oosterhout. Daarnaast hebben ze een prachtig beeldverslag gemaakt. Deze is te bekijken op de volgende link:

https://buurtpreventieoosterhout.nl/nieuws/terugblik-succesvolle-veiligheidsmarkt/

Al met al een geslaagde dag en eentje die voor herhaling vatbaar is. Op 1 mei hebben we alle met 15 kinderen een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne. Omdat we niet konden kiezen wie de mooiste kleurplaat had gemaakt, heeft de brandweer alle deelnemertjes uitgenodigd en ze een mooie rondleiding geven en als klapstuk iedereen een brandweerhelmpje cadeau gedaan.

 

Bestuurssamenstelling BPO
Cees Vervoorn is met zijn team in de Schildersbuurt ruim 11 jaar verbonden aan buurtpreventie. We kunnen wel stellen, een van de ‘founding fathers’ van buurtpreventie in Oosterhout. Een reden voor hem om destijds toe te treden tot het BPO-bestuur. Cees heeft aangegeven te gaan verhuizen naar een plek buiten Oosterhout. Per 1 juli zal hij geen deel meer uitmaken van het BPO-bestuur. We zijn als bestuur Cees erg dankbaar voor zijn enthousiaste bijdrage die hij heeft geleverd bij de opzet van de stichting, voor de hulp bij het organiseren van de veiligheidsmarkt, maar vooral het vormgeven van buurtpreventie in Oosterhout.

Na de fantastische samenwerking met Richard Pruimboom (Houthaven) en Corné van de Weijer (Burgemeestersbuurt) bij het organiseren van de veiligheidsmarkt, hebben we gemeend hen beide te vragen toe te treden tot het bestuur. We zijn verheugd dat ze alle twee hebben ingestemd. Zij zullen Cees dan ook per 1 juli vervangen en toetreden tot het bestuur.

 

 

Uitvoeringsprogramma 2019-2020 Integrale Veiligheid
In april is het visiegedeelte van het Integrale Veiligheidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Hierop hadden we als BPO een aantal opmerkingen. Deze hebben we via een brief kenbaar gemaakt bij de gemeente. Veel van onze zaken zouden we terugzien in het uitvoeringsdeel dat momenteel tot stand komt.
Een aantal weken geleden hebben we op verzoek van de gemeente jullie als buurtpreventieteams gevraagd om ons suggesties en ideeën te sturen voor het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019, zodat wij deze konden bundelen en samen met onze bevindingen kenbaar konden maken bij wethouder van der Helm. Op 3 juni hebben wij de reactie in de onderstaande brief mondeling toe kunnen lichten.

Met grote belangstelling hebben we het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019 gelezen. Naar aanleiding van uw uitnodiging voor 3 juni om onze blik op het concept te mogen toelichten in een overleg met Wethouder van der Helm, hebben we alle buurtpreventieteams uitgenodigd te komen met suggesties, ideeën of aanvullingen. Deze reacties hebben we samen met onze bevindingen hieronder samengevat:

We zijn verheugd met;

 • het feit dat in het concept duidelijk op alle 5 de aandachtsgebieden de rode draad van ‘preventie’ te zien is,
 • de wijze waarop het college, BPO als belangrijke ketenpartner ziet en het voornemen heeft een kwartaaloverleg te laten plaatsvinden met alle ketenpartners,
 • de buurtpreventieteams wil gaan verbeteren, motiveren en waar nodig in de wijk te gebruiken,
 • de Waaksamen-app pilot succesvol is afgerond en deze app door middel van meer marketing aan de man gebracht gaan worden,
 • het in de toekomst gaan opstellen van en delen van ‘Hotspots en Hottimes’ op het gebied van WOS,
 • het opzetten en het actief gebruiken van buurtpreventieteams in de bewustwordingscampagnes rond WOS,
 • het voornemen van de burgemeester om bij de politieorganisatie aandacht te blijven vragen voor voldoende wijkagenten in de wijk en de tijd die ze besteden aan/in de wijk.

Graag vragen uw aandacht voor de volgende punten en vragen u deze te verduidelijking waar mogelijk;

 • We zien graag als BPO, zoals eerder in ons werkplan voor de opzet van onze stichting en in onze brief van 22 maart 2019, een structurele finaciële ondersteuning van BPO. Deze is niet terug te vinden in het uitvoeringsplan.
 • We zijn nog steeds van mening dat 1 loket voor buurtpreventie het beste werkt voor de teams in Oosterhout. We ervaren het overleg in de afgelopen jaren met twee afdeling als omslachtig, tijdrovend en minder efficiënt.
 • We vinden het fijn dat er een vervanger (tijdelijk) is aangesteld bij de afdeling Buurtbeheer en er nu weer een 100% dekking is op deze afdeling en kijken uit naar de invulling voor de toekomst.

We zien de visie en uitvoering op integrale veiligheid met een eigen portefeuillehouder als een waardevolle uitbreiding op alles wat de gemeentelijke organisatie samen met haar ketenpartners al doen en zo te komen tot een nog veiliger Oosterhout.
In het gesprek gaf de wethouder aan aandacht te hebben voor de drie punten en zien we de positieve ontwikkelingen bij de gemeente aangaande buurpreventie voor de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

Tot slot
Rest ons iedereen succes te wensen met de verschillende acties in de wijk en alvast een fijne zomervakantie toe te wensen. Mochten er zaken zijn die jullie kwijt willen aan ons, horen we die natuurlijk graag.

 

Namen het voltallige bestuur met vriendelijke groet,

Frank Boermans

Voorzitter