Navigation

Noodverordening van kracht in Slotjes en Oosterheide

26 januari 2021

Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Oosterhout houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid

De burgemeester van de gemeente Oosterhout, gelet op artikel 176 eerste lid van de Gemeentewet, gelet op het overleg als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012 (driehoeksoverleg) van 25 januari 2021;
overwegende dat:

 • uit politie informatie en openbare bronnen blijkt dat er oproepen plaatsvinden vinden om de openbare orde ernstig te verstoren;
 • er vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde, omdat er door personen actief wordt opgeroepen tot geweldgebruik/ rellen, al dan niet met gebruikmaking van wapens en/of (zwaar) vuurwerk;
 • uit deze informatie ook blijkt dat groepen personen de openbare orde in Oosterhout (de wijken Oosterheide en Slotjes) willen verstoren en zich daarbij uitdrukkelijk willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners;
 • er recent in Oosterhout sprake is geweest van ernstige wanordelijkheden die noodzaakten tot het vaststellen van een noodverordening, omdat er als gevolg van het afsteken van vuurwerk, regelmatig in combinatie met brandbare vloeistoffen, schade is toegebracht aan gebouwen en het openbaar gebied;
 • het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat de leefbaarheid en veiligheid in Oosterhout (wijken Slotjes en Oosterheide) wederom in gevaar komen;
 • deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen.

Besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

Artikel 1 – Aangewezen gebied

Deze verordening is van toepassing op de wijken Oosterheide en Slotjes in de gemeente Oosterhout zoals nader aangegeven op de kaart, die als bijlage (pdf, 107 kb) is verbonden aan deze verordening en als zodanig van deze verordening deel uitmaakt.

Artikel 2 – Verbod op voorwerpen, vuurwerk en andere brandbare stoffen

 1. Het is eenieder verboden om op een publiek toegankelijke plaats vuurwerk, stenen, stokken, metalen voorwerpen, honkbalknuppels, flessen of brandbare stoffen voor handen te hebben.
 2. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1 Vuurwerkbesluit verstaan
 3. Onder brandbare stoffen wordt in ieder geval verstaan: (was)benzine, ethanol en petroleum.

Artikel 3 – Samenscholingsverbod

Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel in groepen van twee of meer personen op te houden op een publiek toegankelijke plaats.

Artikel 4 – Voertuigen

Voertuigen/voorwerpen/stoffen/goederen die door hun gebruik de vrijheid van het verkeer belemmeren en/of de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen, dan wel worden meegevoerd met het kennelijk doel de vrijheid van het verkeer te belemmeren en de veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen kunnen door de politie op elk moment in beslag worden genomen. De inbeslagname geschiedt voor risico en op kosten van de zakelijk en/of persoonlijk rechthebbende(n).

Artikel 5 – Verbod op toegang gebied zonder redelijk doel

Het is verboden om zich in het aangewezen gebied te begeven of te bevinden zonder redelijk doel. Onder redelijk doel wordt onder meer verstaan:

 • als een persoon volgens de bevolkingsadministratie in het gebied woonachtig is;
 • als een persoon werkzaam is in het gebied dan wel ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in het gebied;
 • als een persoon zich bevindt in een middel van openbaar vervoer in het gebied.

Dit verbod geldt niet voor:

 • Medewerkers van hulpdiensten;
 • Medewerkers welke in opdracht van de gemeente en/of politie werkzaamheden verrichten;
 • Overige door de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 6 – Alcoholverbod

Het is eenieder verboden om op een publiek toegankelijke plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben.

Artikel 7 – Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een mondkapje zoals bedoeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

Artikel 8 – Aanwijzingen

Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het aangewezen gebied te verwijderen.

Artikel 9 – Werkingsduur

Deze verordening geldt tot een nader door de burgemeester vast te stellen tijdstip. Voor zolang de verordening in werking en geldig is, is deze elke dag van 19.00 uur tot 07.00 uur van kracht.

Artikel 10 – Straf

Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Artikel 11 – Inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Oosterhout en treedt in werking op 25 januari 2021 om 19.00 uur.

Oosterhout, 25 januari 2021

De burgemeester van de gemeente Oosterhout,
M. Buijs